Selectivitat i PAAU

Selectivitat i PAAU

La preparació dels exàmens d’accés a la universitat es fa d’acord amb els paràmetres establerts per a aquest tipus d’exàmens i us preparem per tal d’afrontar-los amb garanties.

A les proves de selectivitat cada estudiant defineix, mitjançant les matèries de modalitat, el seu propi perfil d’accés. S’examinen de les cinc matèries corresponents a la fase general i d’un màxim de tres matèries de la fase específica i dediquen 1 h 30 min a cada examen.

A l’Informa’t entenem que Les PAU tenen com a objectiu valorar la maduresa acadèmica, els coneixements i les competències adquirides en el batxillerat i es treballa en aquest camí.

La nota d’admissió per a cada títol de grau on vulgui accedir un estudiant tindrà en compte, a més d’aquesta nota d’accés, les notes de les matèries examinades en la fase específica, degudament ponderades.

Alhora de preparar aquests exàmens hem de tenir en compte que tenen les característiques següents:

  • Adequació: les proves tenen una estructura ben coneguda. Cada examen dóna dues opcions possibles i es garanteix una correspondència entre les qüestions formulades i els temaris del batxillerat.
  • Anonimat: un procés de codificació informàtica garanteix que en tot moment les correccions es facin sense poder determinar l’autoria dels estudiants.
  • Igualtat: en cada convocatòria tots els estudiants realitzen simultàniament les mateixes proves.
  • Descentralització: les proves tenen lloc en diferents localitats i les diverses oficines repartides pel territori asseguren també processos administratius propers a l’estudiant.

Són unes proves molt competitives en les quals l’objectiu no es només aprovar sinó que l’alumne a d’obtenir el màxim de qualificació possible perquè d’això en depenen les futures possibilitats d’elecció.

La importància d’aquests exàmens radica en el fet que la qualificació de la fase general de les PAU, juntament amb la mitjana del batxillerat, donen ponderadament la nota d’accés per accedir a estudis universitaris. Aquesta nota d’accés té validesa indefinida.

La qualificació obtinguda per l’alumne en aquesta prova es basa exclusivament en el contingut de dos folis. A l’Informa’t t’ensenyem a vendre els teus coneixements a l’examinador de forma sintètica i amb una presentació excel·lent.

Les persones més grans de 25 anys i les persones més grans de 45 anys poden accedir a la universitat superant la prova d’accés a la universitat per a més grans de 25 anys i/o la prova d’accés a la universitat per a més grans de 45 anys, respectivament. Aquestes proves són comunes per a totes les universitats de Catalunya.

La prova per a majors de 25 anys s’estructura en dues fases:

Una fase general igual per a tots , que té com a objectiu determinar la maduresa i la idoneïtat dels candidats per cursar estudis universitaris, així com la seva capacitat de raonament, de comprensió i d’expressió escrita en qualsevol de les dues llengües oficials a Catalunya, i el coneixement d’una llengua estrangera.

La fase general consta de quatre exercicis:

a) Comentari de text

b) Llengua catalana

c) Llengua castellana

d) Llengua estrangera (a triar entre anglès, francès, alemany, italià o portuguès)

I La fase específica, que té com a finalitat valorar les habilitats, les capacitats i les aptituds dels candidats per seguir i superar estudis vinculats a cadascuna de les branques de coneixement entorn de les quals s’organitzen els títols universitaris oficials de grau.

S’estructura en cinc opcions a escollir:

A. Arts i humanitats

B. Ciències

C. Ciències de la salut

D. Ciències socials i jurídiques

E. Enginyeria i arquitectura

La prova d’accés per a majors de 45 anys consta de tres exàmens:

a) Comentari de text

b) Llengua catalana

c) Llengua castellana

Per poder ser admès a la universitat via més grans de 45 anys, cal també, a més de superar la prova d’accés, realitzar una entrevista personal amb resolució d’APTE. Aquesta entrevista es realitzarà a la universitat on es vol accedir, encara que la prova s’hagi superat a una altra universitat del sistema català.

El nostre sistema es basa en corregir errors per avançar de forma segura i en oferir-te un sistema molt flexible i compatible amb la teva activitat laboral. De manera que podem dissenyar l’horari que més et convingui per no perdre el fil de l’assignatura.

En definitiva, volem ajudar-te a realitzar el treball que suposa estudiar amb constància i organització: La clau per aconseguir qualsevol objectiu.

Potser t'interessa...